کتاب پیشنهاد رد نشدنی – گفتگو چهارم

در گفتگوی سوم کتاب پیشنهادی رد نشدنی اثر مارک جوینر، به بررسی تعدادی از پیشنهادهای [...]

کتاب پیشنهاد رد نشدنی – گفتگو سوم

در گفتگوی دوم کتاب پیشنهادی رد نشدنی اثر مارک جوینر، به عناصری که یک پیشنهاد [...]

کتاب پیشنهاد رد نشدنی – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب پیشنهادی رد نشدنی اثر مارک جوینر، به اهمیت بازاریابی در زندگی [...]

کتاب پیشنهاد رد نشدنی – گفتگو اول

کتاب پیشنهاد رد نشدنی (The  Irresistible  Offer) نوشته مارک جوینر، (Mark  Joyner) مدیر بازاریابی و [...]

کتاب امپراتوری آمازون – گفتگو چهارم

در گفتگوی سوم کتاب امپراتوری آمازون بر اساس مستند آمازون به کارگردانی جیمز جکوبی، به [...]

کتاب امپراتوری آمازون – گفتگو سوم

در گفتگوی دوم کتاب امپراتوری آمازون بر اساس مستند آمازون به کارگردانی جیمز جکوبی، به [...]

کتاب امپراتوری آمازون – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب امپراتوری آمازون بر اساس مستند آمازون به کارگردانی جیمز جکوبی، مسیر [...]

کتاب امپراتوری آمازون – گفتگو اول

در سال ۲۰۲۰ مستند امپراتوری آمازون ، ظهور و حکمرانی جف بزوس، به کارگردانی جیمز [...]

کتاب هنر پیش‌بینی – گفتگو چهارم

در گفتگو سوم کتاب هنر پیش‌بینی اثر فیلیپ تتلاک و دن گاردنر، به بررسی موارد [...]

کتاب هنر پیش‌بینی – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب هنر پیش‌بینی اثر فیلیپ تتلاک و دن گاردنر، به امکان وقوع [...]

کتاب هنر پیش‌بینی – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب هنر پیش‌بینی اثر فیلیپ تتلاک و دن گاردنر، به این موضوع [...]

کتاب هنر پیش‌بینی – گفتگو اول

مسیر زندگانی ما چگونه خواهد بود اگر توانایی پیش‌بینی دقیق آینده را داشته باشیم؟ اقدام [...]