کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 2 – پیرنگ 5

در گفتگوی چهارم کتاب حرفه؛ داستان‌نویس ۲ اثر فرانک ای. دیکسون و ساندرا اسمیت، راهکارهای مختلفی [...]

کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 2 – پیرنگ 4

در گفتگوی سوم کتاب حرفه؛ داستان‌نویس ۲ اثر فرانک ای. دیکسون و ساندرا اسمیت، متوجه شدیم [...]

کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 2 – پیرنگ 3

در گفتگوی دوم کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 2 اثر فرانک ای. دیکسون و ساندرا اسمیت، متوجه [...]

کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 2 – پیرنگ 2

در گفتگوی اول کتاب حرفه؛ داستان‌نویس ۲ اثر فرانک ای. دیکسون و ساندرا اسمیت، متوجه شدیم [...]

کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 2 – پیرنگ 1

در کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 1، اهمیت داستان را مورد بررسی قرار دادیم و در کتاب [...]

کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 1 – اهمیت داستان 5

در گفتگوی چهارم کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 1 اثر فرانک ای. دیکسون و ساندرا اسمیت، پنج [...]

کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 1 – اهمیت داستان 4

گفتگوی سوم کتاب حرفه؛ داستان‌نویس ۱ ، به اهمیت اصالت، صداقت، اقتدار، پیچیدگی و بهره‌وری در [...]

کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 1 – اهمیت داستان 3

در گفتگوی دوم کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 1  اثر فرانک ای. دیکسون، ساندرا اسمیت، به بررسی [...]

کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 1 – اهمیت داستان 2

در گفتگوی اول کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 1 اثر فرانک ای. دیکسون و ساندرا اسمیت، نویسنده [...]

کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 1 – اهمیت داستان 1

نویسنده در همان ابتدای کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 1 ، بیان می‌کند که علت اصلی اینکه [...]