کتاب باج‌گیری عاطفی – گفتگو پنجم

در گفتگوی چهارم کتاب باج‌گیری عاطفی بررسی کردیم که چه عواملی وجود دارند که به [...]

کتاب باج‌گیری عاطفی – گفتگو چهارم

در گفتگوی سوم کتاب باج‌گیری عاطفی دریافتیم که در بسیاری از موارد باجگیران عاطفی خود [...]