کتاب تصویری شاهنامه فردوسی – کاوه و ضحاک 8

در زمانه‌ای که ضحاک با ستم و بیدادگری بر ایران‌زمین فرمان می‌راند، امید در دل‌ها [...]