کتاب هفت عادت مردمان موثر – گفتگو دوم

در گفتگوی اول از کتاب هفت عادت مردمان موثر با اصول اخلاقی و سه عادت [...]