کتاب بازاریابی یعنی این – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب بازاریابی یعنی این اثر ست گادین، تبلیغات سنتی قدیمی را با [...]