کتاب هنر پیش‌بینی – گفتگو چهارم

در گفتگو سوم کتاب هنر پیش‌بینی اثر فیلیپ تتلاک و دن گاردنر، به بررسی موارد [...]

کتاب هنر پیش‌بینی – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب هنر پیش‌بینی اثر فیلیپ تتلاک و دن گاردنر، به امکان وقوع [...]

کتاب هنر پیش‌بینی – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب هنر پیش‌بینی اثر فیلیپ تتلاک و دن گاردنر، به این موضوع [...]

کتاب هنر پیش‌بینی – گفتگو اول

مسیر زندگانی ما چگونه خواهد بود اگر توانایی پیش‌بینی دقیق آینده را داشته باشیم؟ اقدام [...]