کتاب چیرگی – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب چیرگی متوجه شدیم که باید به ندای درون خود گوش کنیم. [...]