کتاب هوش اجتماعی – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب هوش اجتماعی اثر دنیل گلمن، مفاهیمی مانند تاثیرات عاطفی از فردی [...]