کتاب هنر تاثیرگذاری – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب هنر تاثیرگذاری از نیال کسیدی راهکارهای متقاعد سازی افراد را بررسی [...]