کتاب امپراتوری آمازون – گفتگو چهارم

در گفتگوی سوم کتاب امپراتوری آمازون بر اساس مستند آمازون به کارگردانی جیمز جکوبی، به [...]

کتاب امپراتوری آمازون – گفتگو سوم

در گفتگوی دوم کتاب امپراتوری آمازون بر اساس مستند آمازون به کارگردانی جیمز جکوبی، به [...]

کتاب امپراتوری آمازون – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب امپراتوری آمازون بر اساس مستند آمازون به کارگردانی جیمز جکوبی، مسیر [...]

کتاب امپراتوری آمازون – گفتگو اول

در سال ۲۰۲۰ مستند امپراتوری آمازون ، ظهور و حکمرانی جف بزوس، به کارگردانی جیمز [...]