کتاب اصل 80-20 – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب اصل 80-20  اثر ریچارد کاچ، مفهوم این اصل را متوجه شدیم [...]