کتاب دنیای سوفی – گفتگو دوم

در گفتگوی اول درباره کتاب دنیای سوفی اثر یوستین گردر، به دنبال آشنایی با فلسفه [...]