کتاب این ‌قدر فکر و خیال نکن – گفتگو دوم

در ابتدای بخش اول گفتگو کتاب این ‌قدر فکر و خیال نکن اثر نیک ترنتون، به [...]