کتاب فقر احمق می‌کند – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب فقر احمق می‌کند اثر الدار شفیر و سندهیل مولاینیتن، متوجه شدیم [...]

کتاب فقر احمق می‌کند – گفتگو اول

امروز درباره کتاب فقر احمق می‌کند (Scarcity) اثر الدار شفیر و سندهیل مولاینیتن (Eldar Shafir [...]