کتاب اثر مرکب – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی، نویسنده کتاب و ChatGPT راهکارهای را [...]

کتاب اثر مرکب – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی، در ابتدا ChatGPT مفهوم اثر مرکب [...]