کتاب هوش اجتماعی – گفتگو سوم

در بخش دوم گفتگوی کتاب هوش اجتماعی نوشته دنیل گلمن، ابتدا نقش کلیدی شبکه‌های عصبی [...]