کتاب تسلی‌ بخشی‌های فلسفه – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب تسلی‌ بخشی‌های فلسفه اثر آلن دو باتن، اعتقادات و باورهای سنکا [...]