کتاب اثر مرکب – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی، نویسنده کتاب و ChatGPT راهکارهای را [...]