کتاب سقلمه – گفتگو اول

امروز درباره کتاب سقلمه (Nudge) اثر ریچارد تالر و کاس سانستین (Richard Thaler and Cass [...]

کتاب راه روشن است – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب راه روشن است اثر اپرا وینفری متوجه شدیم که هر فرد [...]