کتاب چهار میثاق – گفتگو سوم

در قسمت دوم گفتگو از کتاب چهار میثاق اثر دون میگوئل روئیز، به بررسی سه [...]