کتاب پیشنهاد رد نشدنی – گفتگو اول

کتاب پیشنهاد رد نشدنی (The  Irresistible  Offer) نوشته مارک جوینر، (Mark  Joyner) مدیر بازاریابی و [...]

کتاب هنر تاثیرگذاری – گفتگو اول

امروز درباره کتاب هنر تاثیرگذاری با هم گفتگو می کنیم. کتاب هنر تاثیرگذاری از کریس [...]