کتاب شیب – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب شیب اثر ست گادین، متوجه شدیم که تا چه زمانی باید [...]