کتاب سقلمه – گفتگو اول

امروز درباره کتاب سقلمه (Nudge) اثر ریچارد تالر و کاس سانستین (Richard Thaler and Cass [...]