کتاب قوانین محتوا – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب قوانین محتوا اثر آن هندلی و چارلز چپمن درباره خصوصیات محتوای [...]