کتاب شفای زندگی – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب شفای زندگی متوجه شدیم که انسان‌ها برای تغییر باید آمادگی ذهنی [...]