کتاب گلوله برفی – گفتگو دوم

در گفتگوی اول پیرامون کتاب گلوله برفی اثر آلیس شرودر به معرفی این کتاب پرداختیم [...]