کتاب سکوت – گفتگو چهارم

در گفتگوی سوم از کتاب سکوت اثر سوزان کین به بررسی بیولوژیکی دو قطب درونگرایی [...]