کتاب دنیای سوفی – گفتگو چهارم

در گفتگوی سوم کتاب دنیای سوفی اثر یوستین گردر، در ابتدا، بحث به قرون وسطی [...]

کتاب دنیای سوفی – گفتگو سوم

در گفتگوی دوم کتاب دنیای سوفی اثر یوستین گردر، به ادامه مسائل مربوط به این [...]