عشق و راننده تاکسی – داستان چهارم

گفتگو کوتاه امروز با ChatGPT درباره داستان کوتاهی است به‌نام عشق و راننده تاکسی اثر [...]

بخشش و شهامت – داستان سوم

گفتگو کوتاه امروز با ChatGPT درباره داستان کوتاهی است به‌نام بخشش و شهامت اثر دن [...]

عشق، تنها نیروی خلاق – داستان اول

گفتگو کوتاه امروز با ChatGPT درباره داستان کوتاهی است به‌نام عشق، تنها نیروی خلاق اثر [...]

کتاب حل موانع شادی – گفتگو پنجم

در گفتگو چهارم کتاب حل موانع شادی اثر محمد گودت، دو نقطه ضعف دیگری که [...]