کتاب نمی‌توانی به من آسیب بزنی – گفتگو دوم

در گفتگوی اول درباره کتاب نمی‌توانی به من آسیب بزنی روند کلی کتاب را بررسی [...]