کتاب صبح جادویی – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب صبح جادویی اثر هال الرود، به این نتیجه رسیدیم که هر [...]

کتاب اثر مرکب – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی، نویسنده کتاب و ChatGPT راهکارهای را [...]