کتاب تسلی‌ بخشی‌های فلسفه – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب تسلی‌ بخشی‌های فلسفه اثر آلن دو باتن، ابتدا درباره زندگی و [...]