کتاب صفات بایسته یک رهبر – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب صفات بایسته یک رهبر اثر جان مکسول بررسی کردیم که هر [...]

کتاب صفات بایسته یک رهبر – گفتگو اول

امروز درباره کتاب صفات بایسته یک رهبر (The 21 Indispensable Qualities of a Leader) اثر جان [...]