کتاب هنر دستیابی – گفتگو سوم

در گفتگو دوم درباره کتاب هنر دستیابی اثر برنارد راث، بر اهمیت شناخت و کنترل [...]

کتاب مانیفست چک لیست – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب مانیفست چک لیست به بررسی ایده نویسنده در مورد داشتن چک [...]