کتاب تصویری شاهنامه فردوسی – کاوه و ضحاک 8

در زمانه‌ای که ضحاک با ستم و بیدادگری بر ایران‌زمین فرمان می‌راند، امید در دل‌ها [...]

کتاب تصویری شاهنامه فردوسی – زاده شدن فریدون 7

در دل تاریکی و ستمگری ضحاک، داستان تولد فریدون، قهرمانی از نژاد طهمورث، آغاز می‌شود. [...]

کتاب تصویری شاهنامه فردوسی – پادشاهی ضحاک 6

داستان پادشاهی ضحاک ، داستان شاهی است که هزار سال بر ایران حکومت کرد، نامی [...]

کتاب تصویری شاهنامه فردوسی – ضحاک و پدرش 5

در داستان ضحاک و پدرش ، ضحاک، با مارهایی که از شانه‌هایش روییدند و به [...]

کتاب تصویری شاهنامه فردوسی – پادشاهی جمشید 4

پادشاهی جمشید ، دوران طلایی عدالت و شکوفایی بود. جمشید با خرد و هنر خود، [...]

کتاب تصویری شاهنامه فردوسی – پادشاهی هوشنگ 2

پادشاهی هوشنگ ، نمادی از دادگری، خرد و مهربانی است. او با حکمت و دلیرانه‌اش، [...]

کتاب تصویری شاهنامه فردوسی – پادشاهی کیومرث 1

داستان پادشاهی کیومرث ، حماسه‌ای از شجاعت، حکمت و پایداری است که در شاهنامه فردوسی [...]

کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 2 – پیرنگ 5

در گفتگوی چهارم کتاب حرفه؛ داستان‌نویس ۲ اثر فرانک ای. دیکسون و ساندرا اسمیت، راهکارهای مختلفی [...]

کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 2 – پیرنگ 4

در گفتگوی سوم کتاب حرفه؛ داستان‌نویس ۲ اثر فرانک ای. دیکسون و ساندرا اسمیت، متوجه شدیم [...]

کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 2 – پیرنگ 3

در گفتگوی دوم کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 2 اثر فرانک ای. دیکسون و ساندرا اسمیت، متوجه [...]

کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 2 – پیرنگ 2

در گفتگوی اول کتاب حرفه؛ داستان‌نویس ۲ اثر فرانک ای. دیکسون و ساندرا اسمیت، متوجه شدیم [...]

کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 2 – پیرنگ 1

در کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 1، اهمیت داستان را مورد بررسی قرار دادیم و در کتاب [...]