کتاب عادت‌‌های اتمی – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب عادت‌های اتمی درباره تاثیر تغییرات کوچک در رقم خوردن اتفاقات بزرگ [...]