کتاب سقلمه – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب سقلمه اثر ریچارد تالر و کاس سانستین، تفاوت بین سیستم احساسی [...]

کتاب سقلمه – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب سقلمه اثر ریچارد تالر و کاس سانستین، با روش معماری انتخاب [...]