کتاب فقر احمق می‌کند – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب فقر احمق می‌کند اثر الدار شفیر و سندهیل مولاینیتن، متوجه شدیم [...]