کتاب در اهمیت پرسیدن – گفتگو سوم

در گفتگو دوم از کتاب در اهمیت پرسیدن اثر الکساندرا کارتر، به بررسی طریقه درست [...]

کتاب در اهمیت پرسیدن – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب در اهمیت پرسیدن اثر الکساندرا کارتر، اهمیت پرسیدن و اهمیت پرسشگری [...]

کتاب در اهمیت پرسیدن – گفتگو اول

امروز پیرامون مهارتی اساسی به نام هنر پرسشگری گفتگو می‌کنیم، این هنر، مانند یک دستیار [...]