کتاب مانیفست چک لیست – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب مانیفست چک لیست به بررسی ایده نویسنده در مورد داشتن چک [...]

کتاب مانیفست چک لیست – گفتگو اول

امروز در مورد کتاب مانیفست چک لیست (The Checklist Manifesto) اثر آتول گوانده (Atul Gawande) [...]