کتاب راهنمای تفکر نقادانه – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب راهنمای تفکر نقادانه اثر نیل براون، موارد اساسی مرتبط با اهمیت [...]

کتاب راهنمای تفکر نقادانه – گفتگو اول

کتاب راهنمای تفکر نقادانه (A Guide To Critical Thinking) اثر مهم نیل براون و استوارت [...]

کتابْ داستانِ نیمه تاریک وجود

کتاب نیمه تاریک وجود (The Dark Side of the Light Chasers) اثر دبی فورد (Debbie [...]

کتاب کوچکِ (خیلی خلاصه) اثر سایه

کتاب اثر سایه (The Shadow Effect) اثر دبی فورد (Debbie Ford) به ما مفهومی را [...]

کتاب کوچکِ (خیلی خلاصه) نیمه تاریک وجود

کتاب نیمه تاریک وجود (The Dark Side of the Light Chasers) اثر دبی فورد (Debbie [...]

کتاب تصویری چطور شروع کنیم

کتاب چطور شروع کنیم (How to Begin) اثر مایکل بانگی استانیر (Michael Bungay Stanier) به این [...]

کتاب اثر سایه – گفتگو سوم

در گفتگوی دوم کتاب اثر سایه نوشته دبی فورد، به مفهوم خود و رابطه انسان [...]

کتاب اثر سایه – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب اثر سایه نوشته دبی فورد، به بررسی اساسی مفهوم «اثر سایه» [...]

کتاب اثر سایه – گفتگو اول

کتاب اثر سایه (The Shadow Effect) اثر دبی فورد (Debbie Ford) بر پایه مفهومی به [...]

کتاب در ستایش اتلاف وقت – گفتگو سوم

در گفتگوی دوم کتاب در ستایش اتلاف وقت اثر آلن لایتمن، اهمیت بازی به عنوان [...]

کتاب در ستایش اتلاف وقت – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب در ستایش اتلاف وقت اثر آلن لایتمن، تناقض بین آرامش و [...]

کتاب در ستایش اتلاف وقت – گفتگو اول

آلن لایتمن (Alan Lightman)، در کتاب در ستایش اتلاف وقت (In Praise of Wasting Time)، [...]